Pantaenius Yacht Photo 2023

Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego PANTAENIUS YACHT PHOTO​​​​​​

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu fotograficznego PANTAENIUS YACHT PHOTO (zwanego dalej „Konkursem”) jest Pantaenius GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku (80-802), przy ul. Gradowej 11, któremu nadano numery identyfikacyjne: KRS 699878, NIP 5833278532, REGON 368547489 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej, może być:

A) pełnoletnia osoba fizyczna,

B) niepełnoletnia osoba fizyczna, o ile jej przedstawiciel ustawowy na warunkach określonych w pkt 2.3. poniżej wyraził pisemną zgodę na jej udział w Konkursie, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w okresie od dnia 15 grudnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku wypełniła formularz zgłoszeniowy zamieszczony na podstronie oraz w celu wzięcia udziału w Konkursie przesłała Organizatorowi co najmniej jedną i nie więcej niż dwie fotografie spełniające wymogi określone w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 poniżej. (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2.2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:

A) pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora i Sponsorów nagród oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem oraz osoby realizujące na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją lub przeprowadzaniem Konkursu, 

B) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w lit. A) powyżej.

2.3. Skan zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie osoby niepełnoletniej należy przesłać na adres konkurs@jachtfoto.pl

2.4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.5. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie. Konkurs ma charakter otwarty.

2.6. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dane. Brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 

  • imię i nazwisko,
  • tytuł pracy, 
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość, kraj),
  • informację o wieku uczestnika (18 lub więcej/mniej niż 18 lat)

2.7. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik opcjonalnie może podać:

  • tytuł fotografii,
  • pseudonim (nick). 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 12.00.

3.2. Etap zgłaszania zdjęć do Konkursu trwa od 15 grudnia 2023 r. od godziny 12.00 do 31 stycznia 2024 r. do godziny 12.00.

3.3. Głosowanie internautów na prace zgłoszone do Konkursu przez Uczestników trwa od dnia 1 lutego 2024 roku od godziny 12:00 do dnia 16 lutego 2024 roku do godziny 12.00. 

3.4. Głosowanie jury na prace zgłoszone do Konkursu przez Uczestników trwa od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 25 lutego 2024 roku. 

3.5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czwartek 29 lutego 2024 o godzinie 19.00 w formie transmisji na Facebooku. 

5. ZASADY KONKURSU, PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia.

5.2. Fotografia przesłana przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i prawa do wizerunku. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do przesłanej Organizatorowi fotografii. 

5.3. Do Konkursu zgłosić można fotografie, które:

A) wykonane zostały pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku,

B) tematycznie są związane z jachtami żaglowymi lub motorowymi (w tym skuterami), na których są widoczne elementy jachtu lub infrastruktury jachtowej. Zdjęcia wody, krajobrazów, zwierząt i ludzi - bez widocznych elementów bezpośrednio związanych z jachtami będą odrzucane. Zdjęcia jednostek innych niż jachty żaglowe, motorowe (w tym skutery) będą odrzucane. 

5.4. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą zostać przesłane Organizatorowi w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB. Uczestnik będący autorem nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości, w celu wykonania jej wydruku w dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej.

5.5. W przypadku zgłoszenia do Konkursu identycznej fotografii przez więcej niż jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględniania w Konkursie fotografii, które zostały zgłoszone jako kolejne.

5.6. W Konkursie nie biorą udziału fotografie, które zawierają:

A) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne, 

B) treści reklamowe,

C) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie, a także wizerunek,

D) treści, co do których Uczestnikowi nie przysługuje całość praw autorskich i praw zależnych.

Fotografia zawierająca którekolwiek z treści wskazanych powyżej zostanie zdyskwalifikowana przez Organizatora. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody ujawni się okoliczność opisana w zdaniu poprzedzającym, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody lub zapłaty jej równowartości.

5.7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom wskazanym w pkt 7.1. nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, tj. przesłanych Organizatorowi fotografii, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, od dnia ich zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Unii Europejskiej i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

A) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

B) w zakresie rozpowszechniania fotografii - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w tym na stronie internetowej (www.pantaenius-foto.pl oraz www.pantaenius-photo.com ), w tym w zakresie wykorzystania fotografii, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, do komunikacji w Internecie (jako np. post, slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu),

C) w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji fotografii - dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji fotografii i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5.8. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografii przesłanej Organizatorowi w zakresie wskazanym w pkt 5.7. powyżej oraz na użycie jego imienia i nazwiska w celu wskazania przez Organizatora na autorstwo fotografii. W przypadku, gdy na fotografii Uczestnika widnieje wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązany jest do odebrania od takiej osoby trzeciej zgody niezbędnej do wzięcia udziału w Konkursie. 

5.9. Uczestnik poprzez udział w Konkursie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że zgłoszona fotografia jest wolna od wad prawnych - w szczególności, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w pkt 5.7. Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora i podmioty wskazane w pkt 7.1. Regulaminu nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. Na wypadek wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub któremukolwiek z podmiotów wskazanych w pkt 7.1. Regulaminu przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z przesłaną fotografią, Uczestnik w całości zwalnia Organizatora lub podmioty wskazane w pkt 7.1. Regulaminu z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator lub ten podmiot.

5.10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydania Nagród oraz rozliczenia należnego podatku. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora zostały przekazane Uczestnikowi w klauzuli informacyjnej.

6. OCENA FOTOGRAFII KONKURSOWYCH

6.1. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie podany w osobnym komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej www.pantaenius-foto.pl oraz www.pantaenius-photo.com

6.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 29 lutego 2024 roku, a następnie opublikowane na stronie internetowej www.pantaenius-foto.pl oraz www.pantaenius-photo.com. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska w ramach ogłoszenia wyników Konkursu oraz późniejszego informowania o wynikach Konkursu, a także na publiczne informowanie o wynikach Konkursu w mediach, w tym w Internecie i w mediach społecznościowych.

6.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

6.4. Nagrodę publiczności zdobywa Uczestnik, którego fotografia zdobędzie najwięcej głosów podczas głosowania internautów na stronie www.pantaenius-foto.pl oraz www.pantaenius-photo.com. Jeden internauta może oddać tylko jeden głos na wybraną fotografię.

7. NAGRODY W KONKURSIE

7.1. Nagrody przewidziane w Konkursie.

I nagroda: Zegarek Garmin Quatix 7 Sapphire Amoled - ufundowany przez Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów  (wartość 3600 PLN), 

II nagroda: Deska Sup ufundowana przez Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów (wartość 1000 PLN),

III nagroda: Torba Duffel Bag HH ufundowana przez Helly Hansen (wartość 559 PLN).

IV - „Najlepsze zdjęcie regatowe”: Voucher na zakupy o wartości 1000 PLN do sklepu Sailovnia.pl ufundowany przez regaty Nord Cup Gdańsk (wartość 1000,00 PLN),

V- „Najlepsze zdjęcie morskie": Kamizelka Pneumatyczna Spinlock ufundowana przez Pomorski Związek Żeglarski (wartość 890,00 PLN),

VI - „Najlepsze zdjęcie motorowodne": kurs motorowodny ufundowany przez Akademię Jachtingu z siedzibą w Gdyni (wartość 490 PLN),

VII - "Nagroda Publiczności" - Kamizelka spinakerowa SAIL CODE ufundowana przez Code Zero (wartość 490,00 PLN), 

VIII - Nagroda Specjalna Helly Hansen - HH Crew Jacket ufundowana przez Helly Hansen (wartość 759 PLN).

7.2. Do każdej nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Wartość nagrody podana jest jako wartość rynkowa dla potrzeb ustalania podatku dochodowego od nagrody i nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń ze strony zwycięzcy, zwłaszcza w zakresie wymiany nagrody rzeczowej na pieniężną czy też dopłaty do nagrody rzeczowej pieniędzy.

7.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania wyników na adres e-mail lub telefonicznie.

7.4. Termin oraz sposób odbioru nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcami w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników, chyba że jest to niezależne od Organizatora. 

7.5. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody Uczestnik zobowiązuje się podać adres do wysyłki umożliwiający Organizatorowi przesłanie nagrody. Adres powinien znajdować się w granicach Unii Europejskiej. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców pozostają do dyspozycji Organizatora.

7.6. Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pantaenius-foto.pl 

9.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. 

9.3. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i klauzulą informacyjną. Zgłaszając fotografie Uczestnik potwierdza, że wyraził zgodę na warunki Konkursu ujęte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

9.4. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

9.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub przekażą Organizatorowi nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

9.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.

Sponsor tytularny

Sponsorzy

Patroni medialni