To już jedenasta edycja naszego konkursu!

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W KONKURSIE „JACHT FOTO”

 

Pantaenius GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku (80-802) przy ul. Gradowa 11, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000699878, NIP: 5833278532, REGON: 368547489 (dalej Pantaenius) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

  • e-mailowo: konkurs@jachtfoto.pl 
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w naszych prawnie uzasadnionych interesach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODOi, którymi są: przeprowadzanie konkursu i realizacja zobowiązań w ogłoszonym konkursie oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe mogą być także przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do celów wypełniania przez Pantaenius obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe dzieci są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez prawnych opiekunów lub rodziców osoby małoletniej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Pantaenius usługi pocztowe i kurierskie, IT, prawne oraz podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu przedawnienia Pani/Pana roszczeń z tytułu uczestnictwa w konkursie, a po tym okresie, o ile wymagać tego będą przepisy, którym podlega Pantaenius. 

 

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest oparte o zgodę, ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody (w każdej chwili) – przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed jej cofnięciem. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w naszych prawnie uzasadnionych interesach. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać nadrzędnych podstaw przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  

Sponsor tytularny

Sponsorzy

Patroni medialni